Jak postupovat při řešení pojistné události?

Publikováno 20. 01. 2020    Čtení na 3 minuty

Každý, kdo vlastní nějaký majetek by měl mít bezesporu sjednané pojištění. Samozřejmě pojistných produktů je v dnešní době nepřeberné množství, od pojištění již zmíněného majetku, vozidel, cestovního pojištění přes zdraví až po někdy velmi kuriózní předměty. Dá se se říci, že v dnešní době se dá pojistit snad vše, na co si jen vzpomeneme.

V tomto článku se budeme věnovat především hlášení a likvidaci majetkových škod jak na vozidlech, tak na pojištěném majetku. Samozřejmě je velmi nutné už při sepisování pojistné smlouvy dbát na její obsah, pojistné částky (maximální částka výše pojistného plnění), rozsah pojištění a sjednanou spoluúčast (předem sjednaná částka, kterou pojistitel vždy odečítá od výše pojistného plnění). Podle toho, jak správně je nastavena a vypracována pojistná smlouva se odvíjí případná výplata pojistného plnění. Je tedy dobré podotknout, že již při uzavírání pojistné smlouvy je velmi důležitá obezřetnost, důkladnost a v neposlední řadě pozorné studium všeobecných pojistných podmínek. Mějte na paměti, že nízká cena pojištění nemusí být vždy výhodou. Na našem trhu je nepřeberné množství pojišťovacích poradců a makléřů, kteří Vám velmi ochotně přispěchají na pomoc s uzavřením pojištění a také následnou likvidací pojistné události. I zde je nutné míti trochu obezřetnosti při jejich volbě. Samozřejmě, že ani tato služba není zdarma.

Pokud máme řádně pojištěno a nastane pojistná událost, musíme nahlásit škodu svému pojistiteli. Dobrým krokem je také pořízení vlastní fotodokumentace o rozsahu škody.

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

V dnešní době je hlášení pojistných událostí jednoduché a každý může volit mezi hlášením elektronickým, telefonickým i písemným, a to vyplněním k tomu určených formulářů. U některých pojišťoven existují i aplikace k tomu určené. S Hlášením se obrátíte na svého pojistitele. Pokud se jedná o hlášení z odpovědnosti a Vaše role je poškozený, obracíte se na pojišťovnu viníka vzniklé škody. Není-li viník znám a v případě nehody dvou vozidel, je možné škodu nahlásit na ČKP (Česká kancelář pojistitelů). Zde je možné ověřit SPZ vozidla, které nehodu způsobilo, pokud jí známe.

CO BUDETE K HLÁŠENÍ POTŘEBOVAT

 • číslo pojistné smlouvy,
 • v případě vozidla, SPZ jak Vašeho vozidla, tak vozidla viníka,
 • popis pojistné události a její rozsah,
 • místo vzniku
 • datum a čas pojistné události,
 • Vaše identifikační údaje,
 • kontaktní údaje

Tak, hlášení máme za sebou. Pojišťovna událost zaznamená a přidělí vybranému likvidátorovi pojistných událostí. Ten vyžádá další potřebné podklady nebytné k posouzení výše nároku pojistného plnění.

 PODKLADY

 • kopii velkého a malého technického průkazu (OTP i VTP),
 • řidičský průkaz,
 • bankovní spojení,
 • pořízenou fotodokumentaci, popř. musíte vozidlo přistavit na prohlídku technikem pojišťovny v prostorách k tomu určených. Pokud se jedná o nemovitost, přijíždí technik na místo pojistné události,
 • společný záznam o dopravní nehodě,
 • záznam Policie ČR, pokud byla přítomna,
 • nabývací doklady, k poškozeným, popř. odcizeným věcem.

Po doložení všech potřebných a vyžádaných podkladů, přistoupí likvidátor k posouzení výše nároku pojistného plnění a stanoví výši vzniklé škody. Při určení výše škody se vychází z obvyklé ceny v době poškození. Pojistné plnění vyplácí dle sjednané pojistné smlouvy, nastavených pojistných částek a po odpočtu sjednané spoluúčasti, pokud se nejedná o pojistnou událost z odpovědnosti. Následně přistoupí k výplatě pojistného plnění. Pojišťovna má ze zákona na výplatu pojistného plnění 15 dnů po skončení šetření a je povinna ukončit šetření pojistné události do 30 ti dnů od jejího nahlášení. Pokud tak neučiní, musí podat zprávu, z jakého důvodu nelze pojistné šetření ukončit. Pokud je ale pojistná událost připravena k likvidaci, pojišťovna výplatu pojistného plnění nikterak neprodlužuje a vyplácí v co možná nejkratším možném termínu. Vždyť výše pojistného plnění a doba vyřízení je její hlavní doménou spokojenosti klienta. Někdy je komplikovanost případu velmi složitá a nastává její zdlouhavé řešení. Ve většině případů probíhá likvidace velmi hladce.

V případě nesouhlasu s výší pojistného plnění má klient právo na odvolání a pojišťovna musí případ znovu posoudit, popř. se písemně vyjádřit.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů