Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  • V těchto obchodních podmínkách:
   • "Provozovatel" je Pan Martin Krupauer, datum narození 13.11.1992, místem podnikání Černínova 1118/4, 130 00 Praha 3.
   • "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem NaDražby, mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování a shromažďování veřejně dostupných informací o dražbách a nabídkách, které jsou dostupné z internetové adresy nadrazby.cz.
   • "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   • "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   • "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   • "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
   • "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   • "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 1. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  • Zobrazení tlačítka s názvem " Souhlasím s obchodními podmínkami " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  • Kliknutí Uživatele na tlačítko " Souhlasím s obchodními podmínkami " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  • Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění " Souhlasím s obchodními podmínkami " a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  • Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 1. Užívání Aplikace
  • Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  • Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
  • V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  • Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  • Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
  • Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  • Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  • Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  • Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  • Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 1. Databáze
  • Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  • Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  • Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 1. Osobní údaje a cookies
  • Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
  • Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
 1. Odpovědnost za škodu
  • Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  • Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 1. Změna VOP
  • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  • Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  • V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 1. Povinné informace pro spotřebitele
  • Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
  • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   • Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
   • Telefonický kontakt Provozovatele je 736 402 636;
   • Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@nadrazby.cz;
   • Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
   • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
   • Uživateli nevznikají náklady na dodání;
   • K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome;
   • Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
   • Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
   • Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
   • Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
   • Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
   • Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
   • Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
   • Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   • Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
   • Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 1. Závěrečné ustanovení
  • Provozovatel neodpovídá za neuvedení důležitých informací nebo uvedení nepravdivých informací na stránkách jednotlivých dražeb či nabídek.
  • Pro výmaz údajů v Aplikaci kontaktujte provozovatele na adrese info@nadrazby.cz.
 1. Rozhodné právo
  • Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zá č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 1. Účinnost
  • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17.03.2016.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů