Souhlas s užitím osobních údajů

,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem NaDražby dostupné v síti Internet z internetové adresy www.nadrazby.cz.
tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Martin Krupauer, datum narození 13.11.1992, místem podnikání Černínova 1118/4, 130 00 Praha 3, IČO: 87508575, se sídlem Černínova 1118/4, 130 00 Praha 3 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány:
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;  

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro.
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
zařazení osobních údajů do databází;
zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;  

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;  

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.  
Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů