Nevíte jak exekutorské dražby fungují? Přečtěte si nejdůležitější a nejčastější dotazy

Publikováno 22. 06. 2016    Čtení na 3 minuty

Začneme otázkou, co je to dražba? Asi každý si dokáže představit, co se pod pojmem dražba skrývá. Je to určitý druh prodeje, do kterého se může přihlásit více zájemců. Dražba má stanovené datum a určitou věc, která se bude dražit. Předmět získá ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Peníze z výtěžku jdou na pohledávku věřitele. 

Předmětem dražby mohou být jak nemovitosti, tak movité věci (auta, elektronika), ale např. i firmy. Vydražitel, který učinil nejvyšší nabídku, se stává novým vlastníkem předmětu.

Kdo se může dražby zúčastnit?

Dražby se může zúčastnit pouze ten, kdo zaplatí dražební jistotu. Možná vám to zní tak, že jsou pro vás dražby nedostupné, ale nebojte se, tak to není. U movitých věcí se často dražební jistota nevyžaduje a v případě prodeje nemovitostí se jedná o částku ve výši tří čtvrtin nejnižšího podání. 

Dražit můžete i nadálku. Pokud se nemůžete dražby zúčastnit osobně, můžete pověřit svého zástupce, který na základě ověřené plné moci bude dražit za vás. 

Za právnickou osobu, obec, kraj nebo stát mohou dražit fyzické osoby, které jsou oprávněny za ně jednat, případně zástupci s plnou mocí, kteří prokáží své oprávnění dražit úředně ověřenou listinou či plnou mocí.

Kdo se naopak nemůže dražby zúčastnit?

  • povinný (dlužník)
  • manžel povinného
  • soudní exekutoři, jejich zaměstnanci, soudci, zaměstnanci soudů a dále osoby, kterým v nabytí majetku brání jiný předpis
  • vydražitel, který v dražbě nedoplatil přes výzvu nejvyšší podání a zmařil tak dražbu (dražba se koná znovu bez účasti vydražitele)

Co potřebuji s sebou na dražbu?

Zásadní podmínkou účasti na dražbě je prokázání totožnosti. V případě, že nebudete dražit osobně, musí váš zástupce mít úředně ověřenou plnou moc nebo jinou listinou, jíž prokáže, že je oprávněn zúčastnit se dražby.

V případě, že dražba vyžaduje zaplacení dražební jistoty a vy jste tak neučinili předem, je třeba pro účast mít s sebou finanční hotovost na složení této jistoty. U některých dražeb (většinou movitých) se také vyžaduje zaplacení za předmět nejlépe ihned po skončení dražby, a proto je vhodné mít připravenou finanční hotovost na zaplacení. Pokud tak neučiníte, předmět se draží znovu a bez vaší účasti. Tyto informace naleznete v dražebních vyhláškách u jednotlivých dražeb. 

U dražby nemovitostí je k doplacení nejvyššího podání stanovena soudním exekutorem lhůta v usnesení o příklepu (počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce).

Jak dražba probíhá?

V dražební vyhlášce je uvedeno místo a čas, kde se dražba koná. Po ověření totožnosti a složení dražební jistoty všemi zájemci vás soudní exekutor na úvod seznámí s předmětem dražby a dalšími informacemi, jako je výše nejnižšího podání. 

Následně začne dražba a dražitelé jsou vyzýváni, aby učinili svá podání. Podání se činí slovně a dražitelé jsou svými podáními vázáni. Uskutečněné podání soudní exekutor, který dražbu vede, slovně potvrdí. Dražba pokračuje, dokud dražitelé přihazují a činí svá podání. Není-li tak učiněno další podání, soudní exekutor dražitele upozorní, že nebude-li učiněna vyšší nabídka, bude po slově „potřetí“ udělen příklep. Udělením příklepu pak dražba končí.

Soudní exekutor poučí vydražitele o lhůtě pro zaplacení nejvyššího uskutečněného podání a o případných důsledcích nesplnění této povinnosti. Pokud vydražitel nezaplatí nejvyšší podání, je povinen nahradit náklady, které vzniknou v souvislosti s dalším dražebním jednáním.. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů