Exekuce a dražby: co potřebujete vědět

Publikováno 05. 12. 2017    Čtení na 3 minuty
Exekuce a dražba, to jsou pojmy, které v mnohých budí obavy a respekt. Jak však k exekuci dojde? A proč by vás problematika dražeb vlastně měla zajímat? Odpověď na tyto a další otázky přináší následující článek.

Exekuce: co to je?

Exekuce vzniká v důsledku dluhu, který ve většině případů bývá peněžní. Věřitelé se na soudy obrací, jestliže dlužníci nereagují na jejich výzvy a nejsou ochotni přistoupit ani na splátkový kalendář. O zahájení exekuce rozhoduje soud, nikoli samotný exekutor. Soud nejprve zjišťuje oprávněnost dluhu a poté určí, dokdy musí dlužník vzniklý dluh uhradit. Pokud k tomu nedojde a věřitel se znovu obrátí na soud, je nařízena exekuce. Jejím vykonáním je už pověřen konkrétní exekutor.

Dražba: co to je?

Princip dražby je poměrně jednoduchý. Dražba v podstatě spočívá v prodeji vybrané položky v daný den. O tuto položku se může ucházet neurčitý počet potenciálních kupců. Položku získá ten zájemce, který při dražbě nabídne nejvyšší částku. Získaná částka slouží k úhradě dluhu věřitele, případně i více věřitelům. Čím dál častější jsou také internetové dražby, které celý proces značně zjednodušují a umožňují zúčastnit se dražeb širokému spektru zájemců.Co všechno byste o dražbě měli vědět?

Předmět dražby

Předmětem dražby se mohou stát věci movité, ale také nemovitosti a celé společnosti. Z dražby jsou vyjmuty věci osobní potřeby, tedy oblečení, zdravotnické potřeby, dále také domácí mazlíčci, cenné předměty osobní povahy apod.Nutno podotknout, že do dražby se dostávají předměty různé kvality, výjimkou však nejsou téměř nové vozy dostupné za třetinu původní ceny nebo moderní elektronické přístroje. Jedná se tak o nečekaně efektivní způsob, jak si pořídit potřebné věci za zlomek původní ceny. Velmi lukrativní jsou samozřejmě dražby nemovitostí.

Účastníci dražby

Dražby se samozřejmě nemůže zúčastnit dlužník, dále také jeho manžel či manželka a soudní exekutoři, soudci a podobně.

Dražební vyhláška

Informace související s dražbou jsou uvedeny v takzvané dražební vyhlášce. Konkrétně se jedná o místo, čas a označení draženého předmětu, dále také výslednou cenu a nejnižší podání.

Dražební jistota

Účastník dražby je povinen před jejím zahájením uhradit takzvanou dražební jistotu, která je v případě nutnosti použita na úhradu nákladů v případě zmařené dražby.

Určení ceny

Cena nemovité věci je stanovena na základě znaleckého posudku. Cenu movitých věcí stanoví odhadem vykonavatel soudního exekutora podle zákona o cenách, případně je rovněž vypracován znalecký posudek.

Nejnižší podání

Před zahájením dražby je stanoveno takzvané nejnižší podání, tedy minimální částka, za kterou lze danou položku vydražit. Při dražbě nemovitostí musí nejnižší podání činit minimálně dvě třetiny rozhodné ceny. U movitých věcí se jedná o jednu třetinu výsledné ceny. Není-li položka vydražena, nejnižší podání je při následujících dražbách postupně snižováno.

Průběh dražby

Po seznámení s předmětem dražby, popisem dražených položek a dalšími náležitostmi mohou účastníci činit svá podání zvednutím přiděleného čísla. Toto podání dražitel vždy slovně potvrdí a poté vyzývá další dražitele k učinění vyšších nabídek. Jestliže žádný účastník neučiní podání ani po třetí výzvě, je udělen takzvaný „příklep“ dosavadní nejvyšší nabídce. Po doplacení nejvyššího podání ve stanovené lhůtě může vydražitel převzít vydraženou movitou věc nebo nemovitost.

Užitečné informace o dražbách nabízí náš portál nadrazby.cz, kde se nachází seznam exekučních dražeb nemovitostí a movitých věcí (automobilů, elektroniky a mnoha dalších předmětů).

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů