Exekuční dražby Souhlas s užitím osobních údajů

Souhlas s užitím osobních údajů
,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem NaDražby dostupné v síti Internet z internetové adresy www.nadrazby.cz.
tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Martin Krupauer, datum narození 13.11.1992, místem podnikání Černínova 1118/4, 130 00 Praha 3, IČO: 87508575, se sídlem Černínova 1118/4, 130 00 Praha 3 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány:
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;  

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro.
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
zařazení osobních údajů do databází;
zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;  

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;  

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.  
Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.

Zabezpečené platby 3D secure se šifrováním 256bit SSL pro vás zajišťuje společnost